Zmluvy o úvere

Klient sa može už v čase rozhodovania plne oboznámiť so zmluvami, ktoré sa budu v prípade vzájomnej dohody podpisovať.

Úvery pôžičky - zmluvy

Vzor Zmluvy o úvere - úver splatený jednou splátkou

Vzork Zmluvy o úvere - dlhodobo splácaný úver

Vzor Zmluvy: Vzor Zmluvy:
Úver jednorazový
17.01.2019 - 11 KB
Vzor Zmluvy: Vzor Zmluvy:
Zmluva o úvere-istina nakonci
17.01.2019 - 62.5 KB
Vzor Zmluvy: Vzor Zmluvy:
Zmluva o úvere-splátky
17.01.2019 - 64.1 KB

Zmluva o úvere upravuje podrobnejšie podmienky jednotlivých zmlúv o úvere uzatváraných medzi veriteľom a klientom na základe individuálnych žiadostí klienta o poskytnutie úveru
a súvisiace právne vzťahy.

  • Žiadateľ resp. aj spolužiadateľ súhlasí/súhlasia so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme obchodnej spoločnosti FINANC PARTNERS, spol. s r.o. podľa príslušných ustanovení zákona   č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení do ukončenia zmluvného vzťahu, resp. po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to v rozsahu údajov uvedených v tejto žiadosti a prílohách a rozsah údajov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o úvere a zmluvy o zriadení záložného práva resp. zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva.
  • Súhlasím, aby spoločnosť  poskytla všetky informácie uvedené v tejto žiadosti a informácie o splácaní budúceho úveru osobám, ktoré majú nárok vyplývajúci z právnych predpisov. Splnomocňujem FINANC PARTNERS spol. s r.o. na overovanie údajov uvedených v žiadosti a na vyžiadanie prípadných ďalších informácií a údajov na posudzovanie úveru.
    Súhlas je dobrovoľný, vydaný na dobu neurčitú v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
  • Žiadateľ resp. spolužiadateľ vyhlasujú, že všetky údaje a informácie poskytnuté veriteľovi v tejto žiadosti o úver sú pravdivé a úplné, čo potvrdzuje/jú svojim/i vlastnoručným/i podpisom/mi na tejto žiadosti.

Vyberte si hneď teraz

Výhodná a bezpečná pôžička, už od 5 000 €.
Bez sprostredkovateľa!

na mesačné splátky

ale vráťte až o 1 rok

pôžičku vrátite na konci