Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti:

FINANC PARTNERS s. r. o.

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro , vložka č.: 20123/R
so sídlom Jesenského 230/7, Partizánske, PSČ: 958 01, SR
IČO: 36 783 3231 
(ďalej v texte aj FINANC PARTNERS s. r. o.“ alebo aj „Spoločnosť“)

 1. ÚVODNÉUSTANOVENIA 

1.1. Spoločnosť si uvedomuje, že aj pri vynaložení maximálnej snahy a odbornosti poskytnúť služby v stanovenej kvalite môžu v zmluvných vzťahoch medzi zmluvnými stranami vznikať rozdiely z hľadiska očakávanej kvality alebo kvantity vzájomne poskytovaných plnení. Taktiež môže dôjsť medzi zmluvnými stranami zmluvného vzťahu k rozdielnemu výkladu alebo pochopeniu niektorých vzájomne poskytnutých informácií. Spoločnosť preto vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý ma za cieľ stanoviť jasný a zreteľný postup pri vybavovaní Reklamácií zo strany Reklamujúceho. 

1.2. Reklamačný poriadok upravuje vzájomné práva a povinnosti Spoločnosti a Reklamujúceho pre prípad, ak Reklamujúci nie je spokojný s kvalitou poskytnutého produktu alebo službami, ktoré Spoločnosť poskytuje, a pre tento prípad sa Reklamujúci rozhodol uplatniť reklamáciu produktov alebo služieb. 

1.3. Reklamujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, prípadne právnická osoba, ktorá so Spoločnosťou: 
a) rokovala pri uzatvorení zmluvného vzťahu, 
b) je v zmluvnom vzťahu, 
c) je nositeľom práv a povinností zo zmluvného vzťahu; 
d) bola v minulosti v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou. Reklamujúci sa v rámci reklamačného konania môže nechať zastúpiť treťou osobou, avšak takéto zastúpenie musí tretia osoba Spoločnosti preukázať. 

1.4. Reklamáciou sa rozumie akékoľvek podanie Reklamujúceho, v ktorom si Reklamujúci uplatňuje zodpovednosť voči Spoločnosti za nekvalitne poskytnuté produkty (t.j. služby) spôsobené nedodržaním povinností vyplývajúcich Spoločnosti zo zmluvného vzťahu s Reklamujúcim alebo so všeobecne záväzných predpisov (ďalej len „Reklamácia“). Podanie Reklamujúceho sa posudzuje vždy podľa obsahu. 

1.5. Reklamáciou nie je podanie osoby, ktorým sa domáha informácií nesporového charakteru ohľadne produktov a služieb Spoločnosti. 

2. OBSAHOVÉ A FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI REKLAMÁCIE 

2.1. Reklamácia podaná Reklamujúcim má obsahovať nasledovné informácie: 
2.1.1. Meno a priezvisko Reklamujúceho (prípadne titul); 
2.1.2. Adresa trvalého pobytu, miesta podnikania alebo sídla Reklamujúceho, v prípade prechodnej adresy aj uvedenie prechodnej adresy; 
2.1.3. Ak Reklamujúci žiada o zaslanie vybavenia reklamácie na inú adresu ako v článku 2.1.2. tohto Reklamačného poriadku aj jasné uvedenie tejto korešpondenčnej adresy. 
2.1.4. Iné kontaktné údaje: telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu Reklamujúceho. 
2.1.5. Dátum narodenia alebo rodné číslo Reklamujúceho. 
2.1.6. IČO ak ide o Reklamujúceho – fyzickú osobu – podnikateľa, alebo právnickú osobu. 
2.1.7. Variabilný symbol poskytnutej pôžičky, ktorej sa Reklamácia týka. 
2.1.8. Popis reklamovanej skutočnosti a dôkazy, preukazujúce tvrdenia Reklamujúceho. 
2.1.9. Navrhovaný spôsob riešenia Reklamácie Reklamujúcim. 
2.1.10. Dátum a podpis Reklamujúceho, v prípade ak Reklamujúci podáva Reklamáciu písomne alebo osobe na adrese sídla Spoločnosti. 

2.2. Osoby oprávnené podať reklamáciu: 
Reklamáciu je oprávnená podať osoba uvedená v článku  1.3. („Reklamujúci“) tohto Reklamačného poriadku. 

2.3. Reklamáciu môže Reklamujúci podať: 
2.3.1. Písomne na adresu sídla spoločnosti, a to konkrétne na adresu: Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske
2.3.2. Elektronicky na e-mailovú adresu: info@financpartners.sk  
2.3.3. Telefonicky na telefónnom čísle: 038/749 78 13 
2.3.4. Osobne na adrese sídla Spoločnosti: Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske 

2.4. V prípade, ak Reklamácia neobsahuje všetky náležitosti podľa článku 2.1. tohto Reklamačného poriadku, vyzve Spoločnosť písomne alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej elektronickej komunikácie Reklamujúceho na doplnenie podanej Reklamácie v stanovenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní. Spoločnosť je zároveň povinná Reklamujúceho upozorniť, že ak nedoplní Reklamáciu, nebude možno Reklamáciu riadne vybaviť, Reklamáciu odloží a reklamačné konanie bude zastavené.

2.5. Spoločnosť je povinná po tom, čo jej bolo doručené uplatnenie Reklamácie vydať Reklamujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej elektronickej komunikácie (články 2.3.2., 2.3.3. tohto Reklamačného poriadku) Spoločnosť je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Reklamujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s písomným dokladom o vybavení Reklamácie.

 

3. LEHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE 

3.1. Spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle uverejniť poučenie pre Reklamujúceho ohľadne jeho práv. Na základe rozhodnutia Reklamujúceho, ktoré právo si Reklamujúci uplatňuje, je spoločnosť povinná určiť spôsob vybavenia buď: 
a) ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu (služby), 
b) výmenou produktu (služby), 
c) vrátením vzájomných plnení, 
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, 
e) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia Reklamácie. 

3.2. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o oprávnenosti Reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. 

3.3. Lehota na vybavenie Reklamácie začína plynúť odo dňa, keď spĺňa všetky náležitosti podľa článku 2. tohto Reklamačného poriadku.

3.4. Po márnom uplynutí lehoty uvedenej v článku 3.1. tohto Reklamačného poriadku má Reklamujúci právo odstúpiť od Zmluvy o pôžičke. 

 

4. SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE 

4.1. Odloženie Reklamácie a zastavenie konania o reklamácii
Spoločnosť odloží Reklamáciu a konanie o Reklamácie zastaví v prípade, ak Reklamácia neobsahuje všetky náležitosti podľa článku 2.1. tohto Reklamačného poriadku a Reklamujúci ani na základe výzvy Spoločnosti v stanovenej lehote nedoplní Reklamáciu alebo je Reklamácia podaná osobou, ktorá na jej podanie nie je oprávnená. 

4.2. Vyhovenie Reklamácii 
Spoločnosť vyhovie Reklamácii, ak sú tu dôvody, pre ktoré je Reklamácia Reklamujúceho opodstatnená. Spoločnosť zároveň s kladným vybavením Reklamácie uvedie, akú vykonala nápravu, resp. prijala iné opatrenia na odstránenie nedostatkov uvedených v Reklamácii. Spôsobmi vyhovenia Reklamácií sú: 
a) ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu (služby), 
b) výmena produktu (služby), 
c) vrátenie vzájomných plnení, 
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, 
e) písomná výzva na prevzatie plnenia. 

4.3. Zamietnutie Reklamácie
Spoločnosť zamietne Reklamáciu, ak sú tu dôvody, pre ktoré je Reklamácia Reklamujúceho neopodstatnená. Zamietnutie Reklamácie je Spoločnosť povinná odôvodniť. Spôsobom zamietnutia reklamácie je jej odôvodnené zmietnutie. 

 

5. DORUČENIE OZNÁMENIA O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE 

5.1. Spoločnosť je povinná doručiť Reklamujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie podľa článku 4., a to na adresu trvalého pobytu Reklamujúceho, prípadne na inú adresu, ak tak uviedol Reklamujúci v Reklamácii. 

5.2. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Reklamujúceho na náhradu škody. 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Vzťahy medzi Spoločnosťou a Reklamujúcim týkajúce sa Reklamácie produktov a služieb sa riadia aktuálne účinným Reklamačným poriadkom. 

6.2. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Reklamujúcim, ktoré nie sú výslovne upravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky. 

6.3. Reklamujúci má zároveň právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou a/alebo podnetom na kontrolný orgán, ktorým je Národná banka Slovenska, na adrese: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, a to pre prípad, ak sa spotrebiteľ domnieva, že Spoločnosť porušila všeobecné záväzné predpisy, vzťahujúce sa na produkty a služby poskytované Spoločnosťou. 

6.4. Reklamačný poriadok Spoločnosti je dostupný na webovom sídle Spoločnosti, ktorým je www.financpartners.sk. Reklamačný poriadok v písomnej tlačenej forme je prístupný na adrese sídla spoločnosti. 

6.5. Spoločnosť je oprávnená meniť Reklamačný poriadok. Spoločnosť je povinná upovedomiť osoby, s ktorými je v zmluvnom vzťahu o zmene Reklamačného poriadku najneskôr 3 (tri) dni pred účinnosťou zmeneného Reklamačného poriadku a to zaslaním oznámenia prostredníctvom e-mailovej adresy osoby, s ktorými je v zmluvnom vzťahu, ktorú uviedla pri svojej registrácii na webovom sídle Spoločnosti www.financpartners.sk. Spoločnosť zverejní na svojom webovom sídle zmenený Reklamačný poriadok najmenej 3 (tri) dni pred nadobudnutím účinnosti zmeneného Reklamačného poriadku.

6.6. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 28.3.2016

 

FINANC PARTNERS s.r. o.
zast. Jozefom Bókom, Branislavom Uharekom – konateľom spoločnosti

Vyberte si hneď teraz

Výhodná a bezpečná pôžička, už od 3000€.
Bez sprostredkovateľa!

na mesačné splátky

ale vráťte až o 1 rok

pôžičku vrátite na konci