Auto úver zabezpečený záložným právom na vozidlo

Chráňte svoje úspory a jazdené vozidlo si pred kúpou overte! Plánujete kúpu vozidla od iného majiteľa a máte obavy, či Vám nebudú zatajené dôležité informácie o jeho aktuálnom financovaní? Predovšetkým pri kúpe luxusnejších vozidiel s vyšou hodnotou je priam potrebné si preveriť, či vozidlo nie je zaťažené záložným právom.

Zistite o jazdenom vozidle hneď všetky dostupné informácie:

Informácie z oficiálnych zdrojov štátnych a profesijných organizácií.

Čo by ste mali vedieť o záložnom práve?

Záložné právo je právny inštitút, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje poskytnutá pohľadávka – môže byť ňou napr. pôžička, úver, auto úver a príslušenstvo úveru (úroky a poplatky). Záložné právo oprávňuje veriteľa domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Inštitút záložného práva nájdeme upravený v Zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v § 151a - § 151me. Hlavnou podmienkou začatia výkonu záložného práva je splatnosť pohľadávky. V zmysle zákona platí, že dlžník je povinný splniť svoj dlh riadne a včas a v prípade, že tak neurobí, dostáva sa do omeškania - v tom momente hovoríme, že jeho dlh sa stáva splatným, resp. z pohľadu veriteľa - pohľadávka veriteľa sa stáva splatná. Výhodou záložného práva je to, že ak je pohľadávka záložného veriteľa zabezpečená záložným právom, tak sa nemusí záložný veriteľ obrátiť na súd najprv so žalobou na plnenie, ale môže začať s výkonom záložného práva (musí byť splnená podmienka splatnosti pohľadávky).

Záložné právo sa premlčí v 3 ročnej premlčacej dobe odo dňa kedy vzniklo právo na uspokojenie pohľadávky zo zálohu (ide o všeobecnú premlčaciu dobu podľa § 101 OZ). Taktiež je možná aj 10-ročná premlčacia doba a to vtedy, ak dlžník uznal záložné právo písomne čo do dôvodu a výšky; a súčasne platí zásada vyjadrená v § 100 odsek 2, podľa ktorej sa záložné právo nepremlčí skôr ako zabezpečená pohľadávka. Avšak záložné právo možno vykonať aj vtedy, ak je zabezpečená pohľadávka už premlčaná, čiže záložné právo nezaniká premlčaním pohľadávky a ak sa veriteľ začne uspokojovať z výťažku zálohu, tak sa záložca nemôže úspešne brániť námietkou premlčania

Záložné právo možno vykonať len spôsobom, ktorý pripúšťa zákon, a to:

 • spôsobom určeným (dohodnutým) v zmluve
 • predajom na dobrovoľnej dražbe
 • predajom zálohu na dražbe podľa Exekučného poriadku

Pri všetkých 3 spôsoboch výkonu záložného práva dochádza k predaju zálohu (teda k jeho speňaženiu) a k získaniu peňažných prostriedkov, z ktorých sa uspokojuje pohľadávka záložného veriteľa .

Úvery a leasingy pre osobné a úžitkové vozidlá pre podnikateľov

Taktiež poznáme aj tzv. prepadnutý záloh – ide o dohodu medzi záložným veriteľom a záložcom, podľa ktorej sa záložný veriteľ do určitého času po splatnosti jeho pohľadávky stane vlastníkom zálohu a tým sa uspokojí jeho pohľadávka. Táto dohoda môže byť uzavretá vo forme darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo zmluvy o postúpení pohľadávky a jej uzavretím sa záložný veriteľ stane po splatnosti pohľadávky vlastníkom zálohu namiesto dlžníka a tým dôjde k uspokojeniu jeho pohľadávky.

 

Čo sa týka zániku záložného práva, záložné právo zaniká napr.:

 • zánikom zabezpečenej pohľadávky - nemôže existovať záložné právo samostatne bez zabezpečenej pohľadávky (preto akonáhle zanikne, zanikne aj záložné právo)
 • splnením dlhu
 • nemožnosťou plnenia započítaním pohľadávky
 • ak sa záložný veriteľ vzdá záložného práva
 • uplynutím času, na ktoré bolo zriadené
 • vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci
 • ak záložca previedol záloh v bežnom obchodnom styku alebo ak bol v čase prevodu alebo prechodu zálohu nadobúdateľ zálohu pri vynaložení náležitej starostlivosti dobromyseľný...
 • ak môže záložca podľa dohody previesť záloh bez zaťaženia záložným právom
 • ak sa vykonalo bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa

Záložné právo môže zaniknúť aj iným spôsobom dohodnutým v zmluve alebo ak to vyplýva z osobitného predpisu: napr. splynutie osoby záložného veriteľa a záložcu, odstúpením od zmluvy o prevode vlastníckeho práva, ak dôjde k vyvlastneniu, k exekúcii, ku konkurzu...

Na čo si treba pri kúpe ojazdeného vozidla treba dávať pozor?

Pri výbere Vášho vytúženého vozidla je potrebné si preveriť o ňom dôležité informácie ako napr. či naň nie je zriadené záložné právo. Takáto ťarcha by Vám v budúcnosti bránila  v plnej miere disponovať s ním a mohli by ste sa dostať do nepríjemných problémov

Aj keď by Vám predávajúci mal poskytnúť pravdivé informácie o stave vozidla, častokrát sa stáva, že tieto sú zatajené a vy takýmto konaním môžete prísť o úspory aj o vozidlo. Kontrola prípadných bremien je veľmi dôležitá, pretože výrazne znižuje riziko negatívnych dôsledkov želanej kúpy. To, či  Vaše budúce vozidlo nie je zaťažené záložným právom môžete bezplatne zistiť napr. v Notárskom centrálnom registri záložných práv, no na overenie budete potrebovať hlavne informácie o majiteľovi. Tu uvidíte všetky veci, na ktoré udelil záložné právo. Overenie Vášho budúceho vozidla Vám pomôže vyhnúť sa podvodu a veľmi rýchlej straty celoživotných úspor. V prípade ak je vozidlo predmetom záložného práva a neviete o tom, patrí záložnému veriteľovi až do okamihu, keď príjemca finančných prostriedkov svoj záväzok nesplní. To znamená, že vy za vozidlo riadne predajcovi uhradíte dohodnutú sumu a o pár dní, týždňov alebo mesiacov sa môže objaviť veriteľ, ktorý bude od Vás žiadať splnenie predajcovej pohľadávky, inak Vám vozidlo zoberie.

Potrebujem poradiť s financovaním | Online pôžička

Výhodná online pôžička pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí potrebujú peniaze rýchlo. Rýchla pôžička s vybavením cez internet už od 3 000 €. Požiadajte o najrýchlejšiu online pôžičku a získajte úver ešte dnes.

Vyberte si službu o ktorú by ste mali záujem

Potrebujem poradiť s financovaním | Online pôžička

Prečo úver od Financ Partners?

Pri úvere od nás nie ste v registri dlžníkov

Pri získaní úveru od nás nebudete registrovaný v žiadnom z registrov bankových spoločností, čo je mimoriadna výhoda.

*Cieľom registra je mať databázu údajov o úverových vzťahov klientov a to hlavne kvôli tomu, aby finančné inštitúcie už pri žiadaní o akýkoľvek úver vedeli, akú má klient úverovú históriu a vedeli sa problematickým klientom vyhnúť a úver im neposkytnúť. Okrem registra bankových informácií existuje aj nebankový register klientskych informácií, ktorý funguje na rovnakých princípoch, ako register bankových informácií, s rozdielom, že eviduje informácie o leasingu a splátkovom predaji.

Zdroj: podnikajte.sk

Vyberte si hneď teraz

Výhodná a bezpečná pôžička, už od 5 000 €.
Bez sprostredkovateľa!

na mesačné splátky

ale vráťte až o 1 rok

pôžičku vrátite na konci